sk hu
sk hu

Chcem byť prezidentom všetkých občanov

Niekoľko z mojich blogov a článkov.

naspäť

Slovensko sú predovšetkým občania našej krajiny

.Som presvedčený o tom, že Slovensko je ideálna krajina pre život. Má na to všetky predpoklady. Má pracovitých občanov, nádhernú prírodu, ideálnu polohu a klímu. Je srdcom Európy nielen zemepisne, ale hlavne mentalitou. Most medzi východom a západom. Prezident si musí byť vedomý, že v prvom rade reprezentuje toto bohatstvo. V druhom rade politiku a politické strany a v poslednom rade seba. Byť prezidentom pre mňa znamená byť schopný povzniesť sa nad politické šarvátky a byť partnerom na prekonávanie kríz, ktoré v živote každej krajiny prichádzajú. Vedieť spolupracovať, vedieť počúvať a spájať. Práve v záujme Slovenska a jeho občanov.

Len zdravo sebavedomá krajina môže byť úspešným partnerom zahraničia


Musíme sa snažiť o to, aby hrdosť na krajinu bola prirodzeným postojom každého občana Slovenska. Bez ohľadu na to, ku ktorej národnosti patrí. Musíme sa naučiť svoju jedinečnosť považovať za dar, ktorý treba chrániť a rozvíjať. Byť hrdý znamená aj zodpovednosť. Za každý čin, za každé slovo. Prezident nesmie zahraničie využívať na riešenie svojich vnútorných sporov. Oslabuje nielen seba, svoj úrad, ale hlavne obraz našej krajiny. Prezident nesmie zamieňať hrdosť za pýchu a nenávisť. Len vtedy bude môcť reprezentovať našu krajinu ako silného partnera. Tak v rámci V4, ako aj v rámci Európskej únie.

Všetci sme si rovní v právach a v povinnostiach

Slovensko je rôznorodou krajinou. Žijú tu národnostné, etnické a iné menšiny. Je preto prirodzené, že základnými princípmi v spoločnosti by mali byť občianska rovnosť a spolupráca. Som presvedčený o tom, že prezident musí vyznávať tieto princípy a riadiť sa nimi. Musí ísť príkladom v slušnosti, otvorenosti, zodpovednosti a tolerancii za každých okolností. Sloboda jednotlivca je úzko spätá so silou komunity, v ktorej žije. Súdržnosť a solidarita medzi komunitami vytvárajú silný demokratický a slobodný štát. Prezident sa musí snažiť o zmierňovanie polarít v spoločnosti a nevytvárať nové. Pre každého prezidenta by malo byť samozrejmosťou požadovať od politickej reprezentácie vytváranie podmienok pre dôstojný život každého občana bez ohľadu na pôvod a životné podmienky. Zároveň je nutné odsúdiť nacionalizmus, extrémizmus, intoleranciu a prejavy nenávisti.

Nové formy vojen znamenajú nové výzvy pre bezpečnosť

Žijeme v paradoxných časoch. Síce hrozba otvorenej vojny na území Slovenska je asi historicky najnižšia, nemôžeme sa cítiť úplne v bezpečí. Čelíme iným bezpečnostným hrozbám ako predtým, ale nesmieme ich podceniť. Digitalizácia spoločnosti nám síce uľahčuje život, ale zároveň vytvára nový priestor na útoky proti našej krajine a jej občanom. Profesionálna propaganda, často s podporou iných krajín, preniká a deformuje verejnú debatu. Klimatické zmeny, energetická samostatnosť, prístup k vode, masové presuny obyvateľstva a podobné témy majú potenciál v značnej miere ovplyvniť kvalitu života na Slovensku. Naša krajina musí byť pripravená na tieto výzvy. Dokážeme ich však zvládnuť len v spolupráci s našimi spojencami v rámci EÚ a NATO. Úlohou prezidenta je byť v jadre diskusií o týchto celospoločenských témach. Prezident, aj vo funkcii veliteľa armády, musí mať jasnú víziu, ako čo najlepšie pripraviť Slovensko čeliť týmto výzvam.

Neexistuje ekonomický rozvoj bez zdravej podnikateľskej vrstvy


Podnikateľská sféra je chrbtovou kosťou ekonomiky Slovenska. Podnikatelia vytvárajú pracovné miesta, tvoria hodnoty a zabezpečujú príjem do štátnej pokladnice. Prezident musí pozorne počúvať podnikateľov, hlavne stredných a malých. Prezident by mal byť vizionárom vzhľadom na ekonomické smerovanie krajiny. Mali by sme byť viac slobodní vo vytváraní hodnôt, ale aj viac solidárni. Nižšia príjmová nerovnosť a ekonomická spravodlivosť vytvárajú súdržnú spoločnosť. Preto by mal prezident spájať ľudí tak, že podporí zákony, ktoré umožňujú dostatočne slobodné prostredie na podnikanie. Zároveň by mal podporiť bezpečné prostredie na prácu a dôstojný život pre ekonomicky neaktívnych. Musíme zvyšovať slobodu podnikania a súčasne znižovať chudobu a mieru sociálneho vylúčenia. Znamená to vytvárať podmienky pre dôstojný ekonomický život všetkých občanov.

Neexistuje ekonomický rozvoj bez zaplatenej pracovnej sily

Dostatok pracovných síl a konkurencieschopnosť Slovenska budeme môcť zastabilizovať len vtedy, ak sa zameriame na zapojenie čo najväčšieho počtu občanov krajiny do pracovného procesu. Neodkladným predpokladom tohto procesu je aj dôstojne zaplatená práca. Musíme vrátiť česť odbornosti aj jej dostatočným ohodnotením. Musíme vrátiť odliv kvali kovanej pracovnej sily vytváraním dôstojných pracovných podmienok pre všetkých, ktorí chcú pracovať. Prezident musí podporiť všetky kroky, ktoré smerujú ku skvalitneniu týchto podmienok.

Ochrana životného prostredia je globálny problém, riešenia však musia byť aj lokálne


Životné prostredie je v súčasnosti veľmi narušené. Platí to celosvetovo a, žiaľ, Slovensko nie je výnimkou. Je potešiteľné, že občania – skôr tí mladší – si tento fakt začínajú uvedomovať. Škody, ktoré ľudstvo napáchalo na prírode, už zrejme nevieme odstrániť. Môžeme však spomaliť negatívne javy, ktoré sú s tým spojené. Klimatické zmeny a sucho. Dobrý prezident musí ísť v týchto snahách príkladom a musí byť na čele všetkých snáh, ktoré vedú k tomu, že aj občania na Slovensku sa z polohy deklarácií posunú v čo najväčšom počte k činom. Čím viac občanov si bude chrániť svoje najbližšie okolie, tým budeme žiť zdravšie. Zodpovedný a férový prístup k životnému prostrediu sa musí stať nielen každodennou realitou, ale aj nadrezortnou témou pre všetky vlády na Slovensku. Už to nie je o dobrej vôli, je to nevyhnutnosť.

Kvalitné služby štátu občanom sú vysvedčením politikov

Všetci chceme žiť v krajine, kde občania majú prístup ku kvalitným službám. Či už ide o školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, alebo o fungovanie verejnej správy. Slovensko musí držať krok s vyspelým svetom aj v tejto oblasti. Zodpovednosť politikov je, aby zabezpečili dostupnosť a kvalitu týchto služieb. Úlohou prezidenta je, aby reprezentoval občanov zoči-voči politikom. Je dôležité, aby s nadhľadom kontroloval politické rozhodnutia ovplyvňujúce kvalitu týchto služieb. Je potrebné, aby si prezident vypočul podnety občanov a aby pracoval na tom, aby tieto podnety boli zohľadnené v procese rozhodovania. Spokojný občan musí byť cieľom každej politiky v týchto oblastiach. Dobrý prezident by nikdy nemal podpísať zákon v neprospech kvality služieb, ktoré sú poskytované občanom. Tak môže mať rozhodujúcu úlohu vo vylepšení kvality života na Slovensku.

Jedinečný vidiek Slovenska je benefitom budúcnosti

Slovenský vidiek je krásny vo svojej rozmanitosti. Všetci v ňom nájdeme niečo pre seba: či už veľhory, národné parky, doliny, alebo nížiny, či nekonečné polia. Dobre udržiavaný vidiek potrebuje súhru prírodných procesov a ľudského faktora. Regióny sú totiž nielen o prírode, ale aj o ľuďoch, ktorí v nich žijú. Našou úlohou je podpora vidieckej formy života, ochrana regiónov a ich rozmanitosti. Dobrý prezident reprezentuje rovnako tých, ktorí žijú v mestách, aj tých, ktorí sa rozhodli pre dedinský spôsob života. Podpora vidieka je zároveň podporou zmenšovania sociálnych a regionálnych rozdielov. Rozvoj cestovného ruchu je jednou z možností, ako vrátiť život do odľahlých častí našej krásnej krajiny. Dobré meno Slovensko a pohostinnosť našich ľudí musí prezident šíriť všade vo svete. Túto krajinu tvoríme všetci spolu, a je najsilnejšia, ak sa v nej cítime ako doma.

Aké Slovensko by sme mali chcieť pre naše deti – vízia dobrého prezidenta

Úlohou dobrého prezidenta je poznať našu krajinu a jej obyvateľov. Mať víziu o tom, kam by sme sa mali spoločne posúvať. Nie je jedno, v akom stave odovzdávame Slovensko našim deťom a ich deťom. Naša spoločná úloha je zabezpečiť, aby sme krajinu chránili pred rôznymi hrozbami. A aby sme ju postupne rozvíjali a zveľaďovali. Dobrý prezident musí ponúkať víziu krajiny, kde sa všetci budú cítiť ako doma. Kde sa oplatí ostať, pracovať a zakladať si rodinu. Kde práva a povinnosti sú nastavené férovo. Kde každý región bude rovnako dôležitý. Po toľkých rokoch vo verejnej službe poznám túto krajinu a jej obyvateľov ako málokto a dokážem ponúknuť takúto víziu.

Veľa ľudí si myslí, že prezident je pozícia určená do „výkladu“. Vraj je jedno, kto tú funkciu zastáva, aj tak nemá moc a silu. Moje skúsenosti hovoria, že opak je pravda. Dobrý prezident vie posunúť krajinu vpred, zlý prezident ju môže paralyzovať. Aj preto som si istý, že Slovensko potrebuje skúseného, vecného a objektívneho prezidenta.

Chcem byť prezidentom

• všetkých občanov,


• sebavedomej krajiny,


• krajiny, kde panuje právna istota,


• krajiny, kde sa slobodne podniká,


• krajiny, kde sa dobre zarába,


• krajiny, ktorá je bezpečná,


• krajiny, ktorá si váži svoje dedičstvo a chráni svoje životné prostredie,

• krajiny, ktorá bude aj naďalej ideálnym miestom pre život.

Béla Bugár je politik do zlého počasia a má našliapnuté na štátnika.
- Rudolf Chmel, 7.7.2018