sk hu
sk hu

Politika ochrany osobných údajov

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Mena, priezvisko, titul: Béla Bugár, Ing.
Adresa: Pomlejská 20,
Šamorín 931 01
Kontaktné údaje: info@belabugar.sk

KTO ZÍSKAVA A SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Sprostredkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je politická strana MOST - HÍD, politická strana, Sídlo: Trnavská cesta 37, 83104 Bratislava – Nové mesto, IČO:42171229, Registrácia: Register politických strán a hnutí, číslo registrácie 233004-2009/12436, ktorá zabezpečuje získavanie a následne spracovanie petičných hárkov.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZÍSKAVAME?

Svojim vlastnoručným podpisom a poskytnutím Vašich osobných údajov potrebných na úplné vyplnenie petície určenej na podporu Ing. Bélu Bugára na post prezidenta Slovenskej republiky, sa zapájate do zberu podpisov v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z., ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky a osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky. Získavaním Vašich osobných údajov a podpisov pod prezidentskú petíciu zabezpečujeme plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa na získanie potrebného počtu podpisov vyjadrujúcich súhlas s kandidatúrou na post prezidenta Slovenskej republiky. V tejto súvislosti spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:

  • meno a priezvisko,
  • dátum narodenia,
  • adresa trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • podpis

DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH PRÍJEMCA

Vaše osobné údaje spracúvame najviac počas plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle zákona č.180/2014 Z.z., ústavného zákona č.460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky a osobitných právnych predpisov t.j. najneskôr však do 21 dní od vyhlásenia volieb prezidenta Slovenskej republiky, kedy petičné hárky odovzdáme príjemcovi osobných údajov, ktorým je predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVEJ PETÍCIE

Podporu pánovi Bugárovi môžete prejaviť aj prostredníctvom vyplnenia Vašich osobných údajov v rámci internetového formulára jeho prezidentskej kampane. Nakoľko právne predpisy Slovenskej republiky neumožňujú spracúvanie petičných hárkov na podporu prezidentskej kampane v elektronickej podobe, takto prejavená podpora pánovi Bugárovi predstavuje spracúvanie osobných údajov na základe Vášho samostatného súhlasu. V tomto prípade nejde o spracúvanie osobných údajov na účel jeho prezidentskej kampane a následného predloženia týchto podpisov predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, ale ide o spracúvanie Vašich osobných údajov na marketingové účely.

Vami prejavená podpora preto predstavuje prejavenie sympatií a solidarity s pánom Bugárom, ktorý na tento účel vystupuje v pozícii člena politickej strany Most-Híd.

Našim záujmom je, aby sme spolu s Vami zostali v kontakte a mohli sme Vás informovať o novinkách v našom v našom politickom úsilí, podujatiach, ktoré organizujeme a politicko-spoločenskými zámermi našej politickej strany. Na tento účel Vám poskytujeme možnosť vyjadrenia súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na marketingové účely.

Ak nám poskytnete Váš súhlas, budeme po celú dobu jeho platnosti a to až do odvolania Vášho súhlasu spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa. Tieto osobné údaje použijeme na to, aby sme Vás mohli informovať o horeuvedených aktivitách našej politickej strany a zaslať Vám relevantné informácie, na základe ktorých získate prehľad o dianí a budúcich krokoch našej politickej strany a jej členov.

Svoj udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať a to kontaktovaním Prevádzkovateľa, ktorým je na tento účel politická strana Most-Híd, na ktorejkoľvek prevádzke strany alebo prostredníctvom zaslania písomnej žiadosti na e-mailovú adresu office@most-hid.sk, pričom odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov uskutočnenú pred jeho odvolaním.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

V prípade Vášho záujmu o kontaktovanie pána Bugára, máte možnosť využiť elektronický kontaktný formulár uvedený na webovej stránke www.belabugar.sk alebo www.bugarbela.sk.

Tieto webové stránky sú vlastnené a prevádzkované politickou stranou MOST - HÍD, Sídlo: Trnavská cesta 37, 83104 Bratislava – Nové mesto, IČO:42171229, Registrácia: Register politických strán a hnutí, číslo registrácie 233004-2009/12436, ktorá je na účel spracovania osobných údajov získavaných prostredníctvom týchto webových stránok a ich komponentov Prevádzkovateľom osobných údajov.

V prípade ak pána Bugára touto cestou kontaktujete, spracovanie Vašich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a IP adresa prebieha na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov a v zmysle ustanovení dokumentu- Politika ochrany súkromia / podmienky ochrany osobných údajov politickej strany Most-Híd uverejnenom na webovej stránke: https://www.most-hid.sk/sk/politika-ochrany-sukromia-podmienky-ochrany-osobnych-udajov.

Ak nám poskytnete Váš súhlas, budeme po celú dobu jeho platnosti a to až do odvolania Vášho súhlasu spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa. Tieto osobné údaje použijeme na to, aby sme Vás mohli informovať o horeuvedených aktivitách našej politickej strany a zaslať Vám relevantné informácie, na základe ktorých získate prehľad o dianí a budúcich krokoch našej politickej strany a jej členov.

Svoj udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať a to kontaktovaním Prevádzkovateľa, ktorým je na tento účel politická strana Most-Híd, na ktorejkoľvek prevádzke strany alebo prostredníctvom zaslania písomnej žiadosti na e-mailovú adresu office@most-hid.sk, pričom odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov uskutočnenú pred jeho odvolaním.

POUČENIA O VAŠICH PRÁVACH

Záleží nám na zachovaní integrity a dôvernosti Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich silné zabezpečenie nielen prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ale aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť práva Dotknutej osoby prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, z ktorej bude zrejmá identita a právo, o ktorého výkon Dotknutá osoba žiada Prevádzkovateľa. Žiadosti o výkon práva určené Prevádzkovateľovi môžete posielať na našu elektronickú adresu: office@most-hid.sk.

Touto cestou Vás informujeme, že v prípadoch, keď je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Váš súhlas, ste oprávnení kedykoľvek odvolať udelený súhlas. Svoj udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať a to kontaktovaním Prevádzkovateľa, v tomto prípade politickej strany Most-Híd na ktorejkoľvek jej prevádzke alebo prostredníctvom zaslania písomnej žiadosti na e-mailovú adresu office@most-hid.sk, pričom odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov uskutočnenú pred jeho odvolaním.

V prípadoch, keď je právnym základom plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa, ktorým je Ing. Béla Bugár, sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje od okamihu ich vyplnenie na petičných hárkoch až do okamihu ich odovzdania príjemcovi osobných údajov, ktorým je predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

Súčasne máte právo na prístup k osobným údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), právo namietať voči spracúvaniu (článok 21 GDPR), právo žiadať o preskúmanie individuálneho rozhodnutia, ktoré by bolo založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov (článok 22 GDPR).

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby v zmysle GDPR môže byť uplatnená na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na našu adresu sídla/adresy Prevádzkovateľa alebo na elektronickú adresu office@most-hid.sk.

Touto cestou Vás upozorňujeme, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie totožnosti, a to najmä v prípade, ak budete žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo osobne v sídle našej spoločnosti (i.e. napr. v prípadoch bežných emailových žiadostí alebo telefonátov).

Každá doručená žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby je bezplatný. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom všeobecnom súde.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany súkromia a osobných údajov alebo informácií o obsahu a uplatňovaní svojich práv, príp. doplňujúcich vysvetlení obsahu tohto Dokumentu, nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy: office@most-hid.sk.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V prípade, ak nesúhlasíte alebo nedostatočne rozumiete obsahu či významu ktorejkoľvek časti tohto Dokumentu, uvítame Vaše vecné výhrady a pripomienky, o ktorých budeme s Vami komunikovať s cieľom chrániť a podporovať Vaše práva a brániť vzniku a prehlbovaniu akýchkoľvek rizík pre Vaše práva a slobody, ktoré by mohli byť spôsobené alebo ovplyvnené používaním akejkoľvek z horeuvedených webových stránok a/alebo iným spracúvaním osobných údajov v tomto Dokumente.

Tento Dokument pravidelne revidujeme a aktualizujeme, pričom platí vždy aktuálna verzia Dokumentu, ktorá je zverejnená na webovej stránke.

Svoju sťažnosť súvisiacu so spracovaním osobných údajov môžete adresovať na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Kontaktné údaje dozorného orgánu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava
+421 /2/ 3231 3214
statny.dozor@pdp.gov.skBéla Bugár je politik do zlého počasia a má našliapnuté na štátnika.
- Rudolf Chmel, 7.7.2018