sk hu
sk hu

MINDEN ÁLLAMPOLGÁR KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE SZERETNÉK LENNI

Néhány blogom és cikkem.

vissza

SZLOVÁKIÁT ELSŐSORBAN AZ ITT ÉLŐ EMBEREK JELENTIK

Meggyőződésem, hogy Szlovákia egy élhető ország. Ehhez minden feltétel adott. Dolgos emberek lakják, gyönyörű természet vesz körül bennünket. Ideális az ország fekvése és az éghajlata is. Európa szíve nemcsak földrajzi értelemben, hanem mentalitásában is. Hidat képez kelet és nyugat között. Az államfőnek tudatában kell lennie, hogy ő elsősorban ezt a gazdagságot képviseli és csak másodsorban a politikát és a pártokat, majd végül saját magát. Úgy gondolom, az államfőnek képesnek kell lennie arra, hogy felülemelkedjen a politikai vitákon, és segítő kezet nyújtson az ország életében bekövetkező válsághelyzetek megoldásához. Képesnek kell lennie az együttműködésre. Képesnek kell lennie arra, hogy meghallgasson másokat, és hogy összekötő kapocsként szolgáljon az ország és az állampolgárok érdekében.

CSAK EGY EGÉSZSÉGES ÖNTUDATTAL RENDELKEZŐ ORSZÁG LEHET SIKERES PARTNERE MÁS ORSZÁGOKNAK


El kell érnünk, hogy Szlovákia minden polgára büszkén gondolhasson hazájára. Függetlenül attól, hogy milyen a nemzetisége. Meg kell tanulnunk, hogy önmagunk egyediségére ajándékként tekintsünk, melyet óvni és gyarapítani érdemes. A büszkeség egyben felelősséggel is jár, amelyet minden egyes tettünkért és szavunkért vállalnunk kell. Megengedhetetlen, hogy a köztársasági elnök a külföldet használja fel országa belső kon iktusainak a megoldásához. Ezzel nemcsak a saját személyét és hivatalát gyengíti. Az ország megítélését is súlyosan rontja. A köztársasági elnök nem tévesztheti össze a büszkeséget az önteltséggel és a gyűlölettel. Csak így képviselheti hazánkat erős partnerként a V4-ek és az Európai Unió keretében.

JOGAINKAT ÉS KÖTELESSÉGEINKET TEKINTVE EGYENLŐEK VAGYUNK

Szlovákia sokszínű ország, amelyben számos nemzeti, etnikai és más kisebbség él. Éppen ezért természetes, hogy alapvető társadalomszervező elvünk a polgári jogegyenlőség és az együttműködés. Meggyőződésem, hogy a köztársasági elnöknek ezeket az elveket kell vallania. Minden körülmények között példát kell mutatnia tisztességből, felelősségből, nyitottságból és toleranciából. Az egyén szabadsága nagyban függ annak a közösségnek az erejétől, melyben él. Az erős, demokratikus és szabad állam alapját a benne élő közösségek közötti egyetértés és kölcsönös szolidaritás jelenti. Az elnöknek azon kell munkálkodnia, hogy csökkentse a társadalomban jelen lévő ellentéteket. Meg kell akadályoznia a megosztottság elmélyülését. A köztársasági elnöknek arra kell ösztönöznie a politikai képviseletet, hogy az ország valamennyi polgára számára származására és életkörülményeire való tekintet nélkül megteremtse az emberhez méltó élet feltételeit. Nem utolsósorban el kell utasítania a nacionalizmust, az extrémizmust, az intoleranciát és a gyűlöletet.

A HÁBORÚ ÚJ FORMÁI ÚJ BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOKAT JELENTENEK

Ellentmondásos időket élünk. Bár annak veszélye, hogy Szlovákia területén nyílt háború tör ki, talán most a legalacsonyabb az ország történelme során, mégsem érezhetjük magunkat teljes biztonságban. Most másfajta biztonsági fenyegetésekkel kell szembenéznünk, amelyeket nem szabad alábecsülnünk. A digitalizáció jelentős mértékben megkönnyíti életünket. Egyúttal azonban újabb teret nyit az ország és az állampolgárok elleni támadásokra. A professzionális propaganda gyakran külföldi támogatással szivárog be hozzánk és alakítja a közbeszédet. A klímaváltozás, az energiafüggetlenség, az ivóvízhez való hozzáférés, a tömeges migráció és hasonló témák nagymértékben befolyásolhatják Szlovákia polgárainak életminőségét. Országunknak fel kell készülnie ezekre a kihívásokra. Nyilvánvaló, hogy csakis nyugati szövetségeseinkkel (EU, NATO) együttműködve leszünk képesek úrrá lenni ezeken a súlyos problémákon. Az államfő feladata, hogy ezekről a kérdésekről társadalmi vitákat kezdeményezzen, és azok aktív résztvevőjévé váljon. A fegyveres erők főparancsnokaként a köztársasági elnöknek világos elképzeléssel kell rendelkeznie arról is, hogyan készülhet fel Szlovákia e kihívásokra.

A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS ELKÉPZELHETETLEN ÉLETKÉPES VÁLLALKOZÓI RÉTEG NÉLKÜL


A vállalkozói szféra a szlovák gazdaság gerincét képezi. A vállalkozók munkahelyeket hoznak létre, értéket teremtenek, és költségvetési bevételt hoznak az államkasszának. Az államfőnek meg kell hallania a hangjukat, különösen a kis- és középvállalkozókra érdemes oda gyelnie. Az államfőnek egyfajta előrelátással kell rendelkeznie az ország gazdasági fejlődésének irányát illetően. Az értékteremtésben szabadabbá, emellett azonban szolidárisabbá is kell válnunk. Az összetartó társadalom megteremtéséhez jelentősen hozzájárul, ha kisebbek a bérkülönbségek és igazságos az elosztás. A köztársasági elnöknek olyan törvénytervezeteket kell támogatnia, amelyek teret nyitnak a szabad vállalkozáshoz. Egyúttal pedig támogatnia kell a biztonságos munkahelyi környezetet és a tisztességes megélhetést a gazdaságilag inaktívak számára. A vállalkozások szabadságát növelnünk, a szegénységet és a szociális kirekesztés mértékét pedig ezzel párhuzamosan csökkentenünk kell. Magyarán, meg kell teremteni a feltételeket ahhoz, hogy minden állampolgár emberhez méltó életet élhessen.

A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS ELKÉPZELHETETLEN JÓL FIZETETT MUNKAERŐ NÉLKÜL


Szlovákia munkaerő-ellátottságát és versenyképességét csak úgy tudjuk biztosítani, ha minél szélesebb lakossági csoportokat tudunk bevonni a munka világába. Ennek elengedhetetlen feltétele a tisztességesen meg zetett munka. Megfelelő anyagi megbecsüléssel helyre kell állítanunk a szakértelem és a szakma becsületét. A munkaerő-elvándorlásnak többek között azzal vethetünk gátat, ha biztosítjuk a tisztességes munkakörülményeket mindazok számára, akik dolgozni akarnak. A köztársasági elnöknek minden olyan lépést támogatnia kell, amely ezeknek a feltételeknek a javítására irányul.

A KÖRNYEZETVÉDELEM GLOBÁLIS PROBLÉMA, AMELY LOKÁLIS SZINTŰ MEGOLDÁSOKAT IS IGÉNYEL


Természeti környezetünk világviszonylatban veszélybe került. Ez alól sajnos Szlovákia sem kivétel. Örömteli tény, hogy a lakosság – főként a atal generáció – ezt ma már kezdi tudatosítani. Az emberiség által okozott természeti károkat valószínűleg már nem tudjuk maradéktalanul felszámolni, de legalább lelassíthatjuk az ezzel összefüggő negatív jelenségeket, a klímaváltozást és az aszályt. A jó államfőnek élére kell állnia ennek az igyekezetnek. Jó példával kell elöl járnia többek közt abban, hogy a nyilatkozatok helyett a tettek mezejére lép. Minél többen óvjuk közvetlen környezetünket, annál egészségesebben élhetünk. Nemcsak a hétköznapokban kell magától értetődővé válnia annak, hogy felelősen és méltányosan bánunk életkörnyezetünkkel, hanem ezt a témát Szlovákia mindenkori kormányának is fel kell vállalnia. Ez ma már nem jószándék kérdése, hanem szükségszerűség.

A POLITIKUSOKAT AZ MINŐSÍTI, HOGY MILYEN A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZÍNVONALA


Mindannyian olyan országban szeretnénk élni, amely jó minőségű szolgáltatásokat nyújt állampolgárainak. Legyen szó oktatásról, egészségügyről, szociális szolgáltatásokról vagy a közigazgatás működéséről. Szlovákiának ezen a területen is lépést kell tartania a világ fejlettebb részével. A politikusok felelőssége, hogy biztosítsák ezeknek a szolgáltatásoknak az elérhetőségét és megfelelő színvonalát. Az államfő feladata pedig az, hogy képviselje az állampolgárokat a politikusokkal szemben. Fontos, hogy részrehajlás nélkül ellenőrizze azokat a politikai döntéseket, amelyek hatással vannak ezeknek a szolgáltatásoknak a minőségére. A köztársasági elnöknek meg kell hallgatnia a polgárok felvetéseit, és mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy ezeket a jelzéseket a politikusok a döntéshozatal során gyelembe vegyék. Minden politikai döntés célja e területen az állampolgári elégedettség elérése. A jó államfő soha nem írhat alá olyan törvényt, amely csökkentené a közszolgáltatások színvonalát. Így juthat meghatározó szerephez az állampolgárok életminőségének javításában.

A SZLOVÁK VIDÉK OLYAN EGYEDÜLÁLLÓ ÉRTÉK, AMELY AZ ORSZÁG JÖVŐJÉNEK BIZTOSÍTÉKA


Sokszínű, változatos és gyönyörű vidékkel büszkélkedhetünk. Bárki megtalálhatja benne azt, amire éppen vágyik: magashegyi tájat, nemzeti parkokat, völgyeket, síkságot, de akár végtelen mezőket is. A gondozott vidék a természeti folyamatok és az emberi tevékenység megfelelő összjátékának eredménye. A régiók gazdagságát ugyanis nemcsak a természeti táj adja, hanem az ott élő emberek munkája is. Feladatunk a vidéki élet támogatása, a régiók sokféleségének védelme. A jó köztársasági elnök a falusi életmódot választókat ugyanúgy képviseli, mint a nagyvárosokban élőket. A vidékfejlesztés támogatása egyben a társadalmi és regionális különbségek csökkentését is szolgálja. Az idegenforgalom fejlesztése az egyik lehetőség arra, hogy országunk félreeső területeire is visszatérjen az élet. Az államfőnek Szlovákia jó hírnevét és az itt élők vendégszeretetét kell hirdetnie a világban. Ezt az országot mindannyian együtt alakítjuk, és akkor a legerősebb, ha mindannyian otthon érezzük magunkat benne.

MILYEN SZLOVÁKIÁT SZERETNÉNK ÖRÖKÍTENI A GYERMEKEINKRE – A JÓ ÁLLAMFŐ VÍZIÓJA


A jó államfő feladata, hogy ismerje az országot és az itt élő embereket. Világos elképzeléssel kell rendelkeznie arról, hogy milyen irányt vegyen az ország fejlődése. Nem mindegy ugyanis, milyen állapotban hagyjuk hátra Szlovákiát gyermekeinknek és unokáinknak. Közös feladatunk megvédeni az országot a különböző veszélyektől. Közös feladatunk, hogy gyarapítsuk és fejlesszük hazánkat. A jó államfőnek egy olyan ország jövőképét kell kínálnia, amelyben mindenki otthon érzi magát. Ahol érdemes dolgozni. Ahol érdemes családot alapítani. Ahol biztosított a jogok és kötelességek igazságos megosztása. Ahol minden régió egyaránt fontos. A közszolgálatban eltöltött éveknek hála úgy ismerem ezt az országot és lakosait, ahogy kevesen, és van vízióm a jövőjét illetően.

Sokan úgy gondolják, hogy az államfői tisztség egyfajta kirakattevékenység. Szerintük mindegy, ki látja el ezt a feladatot, úgysincs hatalma és ereje. A tapasztalataim azt mutatják, hogy ennek az ellenkezője az igaz. A jó köztársasági elnök előre tudja mozdítani az országot, a rossz elnök pedig jelentősen hátráltathatja azt. Ezért bizonyos vagyok abban, hogy Szlovákiának tapasztalt, tárgyilagos és objektív államfőre van szüksége.

MINDEN ÁLLAMPOLGÁR KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE SZERETNÉK LENNI

  • egy olyan országban, amelynek polgárai öntudatosak
  • egy olyan országban, ahol jogbiztonság van

  • egy olyan országban, ahol bárki szabadon vállalkozhat
  • egy olyan országban, ahol jók a kereseti lehetőségek
  • egy olyan országban, amely biztonságos
  • egy olyan országban, amely megbecsüli örökségét és védi a környezetet
  • egy olyan országban, amely a világ aranyos szeglete az itt élők számára

Bugár Béla ízig-vérig politikus, jó államférfi lesz belőle. -Rudolf Chmel, 2018. július 7.